“Nederland is de klaploper van de NAVO”

In de Tweede Kamer uitte SGP-Kamerlid Chris Stoffer vandaag zijn zorgen over het miljoenentekort bij de Koninklijke Marine. Uit een interne notitie die in handen is van de Telegraaf zou blijken dat het tekort dit jaar meer dan 60 miljoen euro bedraagt en de Minister van Defensie bevestigde dit beeld. Voor Nederland is het een groot probleem dat de marine zo weinig middelen heeft. Hierdoor komt de operationele inzet van de marine in gevaar en kan volgens het Kamerlid Stoffers niet worden gegarandeerd dat de marine voldoende slagvaardig is. De SGP’er ging zelfs zo ver om Nederland de “klaploper van de NAVO te noemen”, waarmee hij suggereerde dat Nederland de begroting van Defensie al jarenlang onderwaardeerd en tevens haar afspraken van het Atlantische bondgenootschap niet naleeft.

Ook Minister Bijleveld gaf toe dat Nederland de afspraken van het bondgenootschap niet langer kan naleven als er niet structureel meer geld wordt geïnvesteerd in Defensie. Volgens Stoffer is er echter ook een acuut probleem, waardoor de inzet van schepen dit jaar wordt bemoeilijkt en er zelfs een situatie dreigt waarin de marine niet langer haar schepen kan laten varen en ‘aan de ketting legt’. Ook dit feit werd eufemistisch door de Minister bevestigt en Bijleveld hamerde nogmaals op het feit dat er meer structureel geld nodig is voor Defensie om de marine weer slagvaardig te krijgen.

Kamerlid Stoffer (SGP) bekritiseerd situatie bij de Koninklijke Marine. Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal.

Vliegtuigen belangrijker dan Koninklijke Marine

De problemen van Defensie lijken vooral ook voort te komen uit een gebrek aan strategie en het maken van opvallende keuzes. Terwijl miljoenen euro’s in de aanschaf van enkele vliegtuigen wordt gestopt (JSF) verliest Defensie dit jaar mogelijk haar primaire taak: het veilig stellen van de Nederlandse handelsvloot en het beveiligen van de commerciële zeevaart. Ook heeft de Marine een aantal belangrijke taken als het gaat om Douane, de kustwacht en het beveiligen van de commerciële handel tegen piraterij. Het is daarom erg vreemd om te zien dat de Koninklijke Marine een acuut geld probleem heeft, terwijl de Luchtmacht miljoenen euro’s uitgeeft aan Amerikaanse vliegtuigen, terwijl deze vanuit een economisch perspectief een veel mindere cruciale functie hebben.

Kamerlid Van Haga (FVD) was het eens met Stoffer dat Nederland ondertussen de “klaploper van de NAVÖ” is geworden. Het Kamerlid Van Dijk (SP) vond dat de Minister moet toegeven dat Defensie teveel ‘hooi op de vork’ heeft genomen en sprak ook over de ontbrekende logica dat er veel geld wordt geïnvesteerd in de aanschaf van enkele vliegtuigen, terwijl de cruciale taken van de marine worden verslonzen. Volgens Bijleveld gaat het echter allemaal om “goede technologie” bij Defensie. Dat valt echter te bestrijden. Ondertussen weet ieder historicus dat technologie niet allesbepalend is (zie Nazi-Duitsland versus USSR) en tevens juist kan leiden tot allerlei operationele problemen bij het doen van oorlogshandelingen.

De Minister van Defensie weigerde tevens te kiezen tussen de Marine en de aanschaf van meer JSF vliegtuigen en bleef volhouden dat er meer geld nodig is. Iets waar de linkse partijen geen voorstander van zijn en juist pleiten voor een logische keuze om de beperkte middelen die er zijn verstandig te besteden. Deze patstelling moet echter wel worden doorbroken. Het lijkt welhaast alsof de Minister van Defensie de belangen van vliegtuigbouwers boven de belangen van het Nederlandse schippers en handelsvloot stelt. Want de logica voor meer JSF vliegtuigen ontbreekt volledig. Zeker gezien de issues bij de Marine. Daarnaast is de JSF alleen nuttig voor bepaalde oorlogshandelingen, terwijl de marineschepen piraten afschrikt en de belangrijke handelsroutes beveiligt. Kortom: er is een wezenlijk direct economisch belang van een sterke marine en het is jammer dat er nu acute begrotingsproblemen zijn.